ANIME INFO

Jiandao Di Yi Xian

Login to bookmark anime

Type: ONA

Plot Summary:

Genre: Action, Fantasy

Released: 2022

Status: Completed

Other name: 剑道第一仙, Supreme Sword God

Jiandao Di Yi Xian

Show

RECENT RELEASE

Season